POSIFITTER  
Aandacht voor lichaam & geest

PRIVACY VERKLARING

POSIFITTER respecteert in al onze activiteiten een zorgvuldige omgang omtrent jouw privacy. Wij willen je zo goed als mogelijk van dienst zijn en bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Dit om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in belang van onszelf. POSIFITTER volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Door jou volgens deze wettelijke verplichting middels deze privacyverklaring te informeren hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen. 

POSIFITTER, gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die de huidige privacywetgeving AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) stelt. 

Contactgegevens

www.posifitter.nl / info@posifitter.nl - Almere - 06 36 37 38 49

Robert Onderwater is de Functionaris Gegevensbescherming van POSIFITTER. Hij is te bereiken via info@posifitter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

POSIFITTER verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt in correspondentie of telefonisch, bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens via derden verkrijgen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en adres (NAW gegevens)
 • Contactgegevens (zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • Gespreksverslagen
 • Bijzonderheden die door personen aan ons doorgegeven zijn, bijvoorbeeld over gezondheid, zijn alleen bestemd voor POSIFITTER
 • Overige persoonsgegevens en communicatie inhoud die je actief verstrekt in digitale- schriftelijke correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@posifitter.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

POSIFITTER verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen in de voortgang van contact indien dit nodig is om onze dienstverlening efficiënt uit te kunnen voeren (opbouwen en onderhouden klantrelatie)
 • Beheer van het cliëntenbestand 
 • Het verbeteren van de inhoud van onze dienstverlening/begeleiding door deze op maat op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. 
 • Het verder ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe en bestaande diensten
 • Uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren
 • Benadering omtrent wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie o.a. verzenden van onze nieuwsbrief, passende activiteiten en/of reclamemateriaal. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken.
 • Het verwerken van financiële administraties en administratieve handelingen (zoals afspraakplanning)
 • Het afhandelen van jouw betaling en het nemen van incassomaatregelen 
 • POSIFITTER verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

POSIFITTER neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van POSIFITTER) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wanneer je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, of een e-mail stuurt, bewaart POSIFITTER deze zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst.

POSIFITTER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, zolang je cliënt bent bij POSIFITTER
 • E-mail, zolang je niet uitgeschreven bent van onze nieuwsbrief, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten
 • Uitzondering waaraan POSIFITTER zich wettelijk dient te houden. POSIFITTER is verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren (medische bewaarplicht). Of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, volgens de Wet op de "geneeskundige" behandelingsovereenkomst (WGBO). Zo blijft de behandelgeschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de cliëntzorg bij een langdurige behandeling ook op termijn worden gewaarborgd. Bij erfelijke aandoeningen kan het langer bewaren van het medische dossier van belang zijn voor de familie. 
 • Uitzondering waaraan POSIFITTER zich wettelijk dient te houden. POSIFITTER is verplicht (fiscale bewaarplicht) zijn administratie 7 jaar te bewaren (particulieren 5 jaar). 

Delen van persoonsgegevens met derden

POSIFITTER zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken met commerciële intenties. POSIFITTER zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/instellingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

POSIFITTER gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven (Google Analytics Functie, Facebook, Google + (Double Click)).

POSIFITTER werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen en hoeveel bezoekers welke pagina's teksten bekijken. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid onze website te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb jij altijd het recht en mogelijkheid om jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door POSIFITTER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouuw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@posifitter.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op jouw verzoek . 

POSIFITTER wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

POSIFITTER hecht grote waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van POSIFITTER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is encryped en apparatuur is uitgerust met actuele beveiligingssoftware. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met POSIFITTER via info@posifitter.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2020. De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken kan wijzigen. POSIFITTER behoudt zich derhalve het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies, aanpassingen, worden op deze pagina gepubliceerd. POSIFITTER adviseert jou dan ook regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Zoals je kunt lezen in deze privacyverklaring, gaat POSIFITTER zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Heb je echter nog vragen of opmerkingen laat dat dan gerust weten.